การเป็นภรรยาที่ดี จำเป็นต้องทำอะไรบ้าง

ภรรยาคือบุคคลสำคัญในครอบครัว เปรียบเสมือนเสาหลักอีกเสาหนึ่ง เหมือนในคลิปโป๊ที่มีพระเอกก็ต้องมีนางเอกคลิปโป๊ มีหน้าที่และความรับผิดชอบมากมาย บทบาทของภรรยาสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประการ ดังนี้
1. การดูแลครอบครัว ภรรยามีหน้าที่ดูแลครอบครัวในด้านต่างๆ เช่น ดูแลสามี บุตรธิดา ญาติพี่น้อง รวมไปถึงดูแลบ้านเรือนให้สะอาดเรียบร้อย อาหารการกินให้เพียงพอและถูกสุขอนามัย เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มให้สะอาดสะอ้าน สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
2. การอบรมเลี้ยงดูบุตร ภรรยามีหน้าที่อบรมเลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถ รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ภรรยาควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุตร ทั้งในด้านความคิด การกระทำ อารมณ์ และคำพูด
3. การช่วยเหลือสามี ภรรยาควรช่วยเหลือสามีในด้านต่างๆ เช่น ในด้านการทำงาน การดูแลครอบครัว รวมไปถึงในด้านอารมณ์และจิตใจ ภรรยาควรเป็นกำลังใจให้สามีในทุกสถานการณ์ คอยรับฟังปัญหาและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้สามี ไม่ใช่แค่ร่วมรักแบบในคลิปโป๊เท่านั้น
4. การเป็นแม่บ้านแม่เรือน ภรรยาควรทำหน้าที่แม่บ้านแม่เรือนที่ดี เช่น ดูแลบ้านเรือนให้สะอาดเรียบร้อย อาหารการกินให้เพียงพอและถูกสุขอนามัย เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มให้สะอาดสะอ้าน สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อให้ดูดี และเพื่อประโยชน์สุขของสมาชิกภายในครอบครัว
บทบาทของภรรยามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อครอบครัว ภรรยาที่ดีควรทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อสร้างครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุข แถมยังทำให้ครอบครัวสมบูรณ์ในหลายๆด้าน เรียกว่าเป็นคนสำคัญของบ้านอย่างแท้จริง ทั้งในด้านการเป็นแม่ เป็นภรรยา และเป็นคนที่ดูแลครอบครัว
นอกจากบทบาทพื้นฐานข้างต้นแล้ว ภรรยายังสามารถมีส่วนร่วมในสังคมและชุมชนได้อีกด้วย เช่น ทำงานนอกบ้าน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ช่วยเหลือสังคม เป็นต้น บทบาทเหล่านี้จะทำให้ภรรยามีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับจากสังคม และบทบาทบนเตียงก็ต้องเร้าใจไม่แพ้คลิปโป๊ด้วยเช่นกัน
ในยุคปัจจุบัน บทบาทของภรรยามีความหลากหลายมากขึ้น ภรรยาไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเพียงลำพัง สามีควรมีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ในครอบครัวด้วยเช่นกัน เพื่อให้ครอบครัวมีความอบอุ่นและมีความสุขอย่างแท้จริง สามีจำนวนมากคิดว่าหน้าที่ภรรยาไม่มีความสำคัญ แต่ลองคิดดูสิ ถ้าหากว่าครอบครัวขาดภรรยาไป คงจะขาดความสุขและความอบอุ่นอย่างคาดไม่ถึง